top of page

BẠN CÓ ĐANG GẶP CƠN KHỦNG HOẢNG KHÔNG?

NGUỒN LỰC TIẾNG VIỆT

XIN NHỚ RẰNG, BẠN KHÔNG PHẢI MỘT MÌNH. VÀ BẠN CÓ QUYỀN PHÁP LÝ.

Ai cũng cần được cố vấn pháp lý khi gặp khó khăn nghiêm trọng trong cuộc sống. Để được giúp đỡ ngay lập tức, hãy gọi số 2-1-1 hoặc liên lạc với một tổ chức cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý dân sự trong Quận King.

CivilLegal_Call4HelpLogo_Vietnamese_fina
bottom of page